Nazywam się Isabella Tornberg - Papanicolaou i jestem psychologiem i psychoterapeutą. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej zdobyte w kraju i zagranicą. Prowadzenie szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych. Posiadam licencję psychoterapeuty Polskiego i Szwedzkiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prywatnie - mężatka, matka trójki dorosłych dzieci. Często podróżuję, lubię dobrą kuchnię, jeżdżę na nartach, nurkuję. Czytam, chodzę do teatru i opery.

 

Doświadczenie i kwalifikacje:

 • University of La Verne - B. A. in Psychology (USA)
 • Oxford Brooks University - Advanced Diploma in Psychology (Anglia)
 • Dyplom mgr psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej - specjalizacja społeczna psychologia kliniczna,
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Psychoterapii i Treningu
 • Ośrodek Terapii Indywidualnej i Rodzinnej - Mława
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Warszawa
 • Szpital Bródnowski - Oddział Psychiatryczny - Warszawa
 • Niebieska Linia - ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie - Warszawa
 • Familly Therapy Center (Anglia)
 • Ośrodek dla uchodźców i bezdomnych (Grecja)
 • Szpital Psychiatryczny przy ul. Nowowiejskiej - Warszawa

Ukończone szkolenia:

 • Polski Instytut Ericksonowski - Strukturalna Terapia Rodzin - prowadzący: Salwador Minuchin (USA);
 • Poradnia Rodzinna Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Collegium Medium UJ; Kraków - Systemowa Konsultacja Rodzin - prowadzący: dr Klaus Deissler;
 • Laboratorium Psychoedukacji - "Kontakt w sytuacji pomagania";
 • Prowadzenie warsztatów i szkoleń;
 • Systemowe rozumienie rodziny.

CO TO JEST PSYCHOTERAPIA?

PSYCHOTERAPIA jest procesem pracy nad sobą pod kierunkiem doświadczonego i uprawnionego profesjonalisty - psychologa i psychoterapeuty. Proces ten ma za zadanie pomóc ludziom w zrozumieniu, kim są i dlaczego funkcjonują w określony sposób. Prawdziwe zrozumienie jest natomiast czymś więcej niż jedynie wiedzą na temat swego pochodzenia i historii oraz głównych źródeł motywacji. Prawdziwe zrozumienie zakłada głęboką świadomość będącą związkiem z określonymi wydarzeniami i życia jednostki oraz siłami, które popychają nas do określonych zachowań i relacji w teraźniejszości. Związek ten powstaje dzięki nawiązaniu kontaktu z terapeutą, który stanowi rolę doświadczonego przewodnika w podróży do samopoznania. Na konsultacje psychologiczne mogą zgłaszać się ludzie z różnymi problemami: ludzie przeżywający trudną sytuację życiową z powodu nadmiaru stresu związanego z trudną sytuacją rodzinną bądź zawodową, z powodu przeżywanego smutku, złości, czy ludzie, którzy cierpią z powodu braku satysfakcji życiowej. Po odbytej konsultacji wyznaczamy najbardziej optymalny pod względem czasowym i finansowym, indywidualny system pracy terapeutycznej, w którym można uczestniczyć w naszym ośrodku, bądź też kierujemy do innej, specjalistycznej placówki. Psychoterapia jest procesem zmiany dotychczasowych nawyków, procesem, dzięki któremu jesteśmy w stanie dotrzeć do bezpośrednich źródeł naszego cierpienia, którego korzenie tkwią często w doświadczeniach z dzieciństwa. Psychoterapia to także proces przekraczania własnych ograniczeń oraz poznanie mocnych stron naszej osobowości. Dlatego aby rozpoczęcie drogi do samopoznania było skuteczne i satysfakcjonujące, powinno odbywać się pod kierunkiem doświadczonego przewodnika, jakim jest psychoterapeuta, który poza kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem uprawniającym do wykonywania zawodu, ma za sobą także własną psychoterapeutyczną pracę nad samym sobą.

KONSULTACJA I PORADA PSYCHOLOGICZNA

Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które z różnych przyczyn szukają pomocy psychologicznej. Pierwsza konsultacja w naszym ośrodku składa się z dwóch części: pogłębionego wywiadu psychologicznego oraz rozmowy psychologicznej. Dzięki otrzymanym na pierwszej konsultacji informacjom, pracownicy naszego ośrodka służą radą i pomocą w znalezieniu optymalnej dla Państwa formy terapii. Można skorzystać z jednej z form psychoterapii oferowanej przez nasz ośrodek, jak i można zasięgnąć informacji na temat odpłatnych jak i bezpłatnych form psychoterapii w całej Polsce.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

W zależności od problematyki psychologicznej, oferujemy krótkoterminowe lub długoterminowe formy psychoterapii indywidualnej.

Psychodynamiczna psychoterapia krótkoterminowa oferowana jest osobom, które dotychczas dość dobrze radziły sobie w życiu i które z różnych przyczyn aktualnie przeżywają konkretny problem. Formuła psychoterapii krótkoterminowej oparta jest na rozmowie między klientem a terapeutą. Jest ograniczona w czasie i skoncentrowana na rozwiązaniu bieżącego problemu. W naszym ośrodku wychodzimy z założenia, że nie zawsze istnieje konieczność rozpoczynania pracy nad sobą od psychoterapii długoterminowej, ponieważ wielokrotnie zdarza się, że problemy mogą zostać rozwiązane w krótszym procesie. Takie podejście skraca czas i koszty poświęcone na psychoterapię. Ta forma psychoterapii obejmuje cykl od 5 do 25 pięćdziesięciominutowych sesji psychoterapeutycznych, poprzedzonych jednorazową konsultacją.

Krótkoterminowa psychoterapia poznawczo-behawioralna jest kierowana zarówno dla osób dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Jej celem jest nauka zmiany nieakceptowanych przez nas zachowań i opinii oraz rozpoznawanie negatywnych przekonań, jakie mamy na temat samych siebie, świata i innych ludzi. Krótkoterminowa psychoterapia poznawczo-behawioralna jest dyrektywną metodą terapii opartą na współpracy między klientem a terapeutą, w której między sesjami klienci otrzymują prace domowe, dzięki którym mogą próbować zmiany w codziennym życiu w sytuacjach wywołujących negatywne emocje i zachowania. Psychoterapia poznawczo-behawioralna trwa zwykle kilka pięćdziesięciominutowych sesji skoncentrowanych na zmianie nieakceptowanego zachowania. Psychoterapia ta jest poprzedzona jednorazową godzinną konsultacją psychologiczną. Liczba spotkań wyznaczana jest indywidualnie po odbyciu pierwszej konsultacji.

Krótkoterminowa psychoterapia oparta na rozwiązaniu problemu stanowi kontynuację porady konsultacyjnej. Cykl dwóch (półtoragodzinnych) indywidualnych spotkań z terapeutą, skoncentrowanych na rozwiązaniu jednego konkretnego, aktualnie zgłaszanego przez klienta problemu. Może służyć lepszemu rozeznaniu się klienta w dalszej pracy terapeutycznej nad sobą, stwarzając możliwość kontynuacji psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej.

Interwencja kryzysowa to spotkania indywidualne przeznaczone dla osób, które znajdują się aktualnie w trudnej sytuacji życiowej - straciły bliską osobę, zachorowały bądź przeżyły nagły, niespodziewany wstrząs i stres w swoim życiu. Cykl dwunastu sesji terapeutycznych, o charakterze wsparcia psychologicznego, mające na celu próbę lepszego zrozumienia, zaakceptowania i włączenia w doświadczenie przez klienta przeżytego nieszczęścia. Interwencja kryzysowa jest poprzedzona jednorazową godzinną konsultacją psychologiczną.

Długoterminowa indywidualna psychoterapia to forma pracy nad sobą, której ogólnym celem jest głębokie zrozumienie wpływu wydarzeń życiowych na obecne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi. Spotkania z terapeutą odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Formuła długoterminowej psychoterapii oparta na rozmowie między klientem a terapeutą. Długi okres trwania psychoterapii stwarza dogodne warunki do poznania źródeł nie satysfakcjonującego funkcjonowania na wielu płaszczyznach: w aspekcie rozwojowym, w aspekcie relacji z innymi ludźmi, w aspekcie poznawczym oraz funkcjonalnym. Sesje trwają pięćdziesiąt minut. Psychoterapia ta jest poprzedzona dwoma lub trzema konsultacjami. Pierwsza konsultacja zawiera także pogłębiony wywiad psychologiczny.

Problematyka psychoterapii indywidualnej obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • dorastanie i usamodzielnianie się,
 • komunikacja interpersonalna,
 • brak zrozumienia i akceptacji ze strony innych ludzi,
 • poszukiwanie tożsamości,
 • nieśmiałość,
 • lęki, depresje,
 • poczucie wewnętrznej pustki,
 • poczucie niskiej wartości,
 • poczucie smutku i osamotnienia,
 • alkoholizm w rodzinie,
 • zaburzenia jedzenia,
 • trudności i obawy związane z wyborem drogi życiowej,
 • troski związane z niespełnioną miłością,
 • konflikty rodzinne,
 • dezaprobata ze strony rówieśników,
 • utrata lub brak pracy,
 • zdrada, porzucenie,
 • odejście dzieci z domu,strata bliskiej osoby,
 • lęki, depresje,
 • alkoholizm w rodzinie,
 • zaburzenia snu,
 • dysfunkcje seksualne,
 • menopauza,
 • przemoc w rodzinie,
 • przejście na emeryturę,
 • niespodziewane, nagłe wydarzenia życiowe
 • nadmierny stres,
 • rozstanie,
 • brak satysfakcji życiowej,
 • załamanie się linii życia,
 • chroniczne zmęczenie i znużenie codziennością,
 • niezrozumienie i brak akceptacji,
 • poczucie nieśmiałości i zagubienia,
 • poczucie niskiej wartości,
 • obawa przed przyszłością,
 • kryzys w bliskim związku,
 • brak samoakceptacji,
 • brak asertywności i pewności siebie,
 • objawy somatyczne na tle psychologicznym,
 • wycofanie społeczne
 • konflikty małżeńskie,
 • konflikt z dorastającym dzieckiem,
 • dziecko eksperymentujące z narkotykami,
 • uzależniony współmałżonek,
 • dziecko nadpobudliwe,
 • kłótnie i konflikty małżeńskie,
 • śmierć członka rodziny,
 • rozwód,
 • lęki separacyjne,
 • małżeństwo w separacji,
 • opuszczenie przez dorastające dzieci,
 • brak satysfakcji małżeńskiej,
 • niemożność zajścia w ciążę,
 • zdrada i odbudowa związku,
 • choroby w rodzinie,
 • rozpoznawanie relacji międzypokoleniowych,
 • brak ustanowionych granic rodzinnych,
 • kłopoty szkolne,
 • narodziny dziecka,
 • kłopoty z dziećmi.

Psychoterapia rodziny i pary

Psychoterapia rodziny i pary oferowana jest w szczególności dla rodzin, które przeżywają:

 • konflikty małżeńskie,
 • konflikt z dorastającym dzieckiem,
 • dziecko eksperymentujące z narkotykami,
 • uzależniony współmałżonek,
 • dziecko nadpobudliwe,
 • kłótnie i konflikty małżeńskie,
 • śmierć członka rodziny,
 • rozwód,
 • małżeństwo w separacji,
 • opuszczenie przez dorastające dzieci,
 • brak satysfakcji małżeńskiej,
 • niemożność zajścia w ciążę,
 • zdrada i odbudowa związku,
 • choroby w rodzinie,
 • rozpoznawanie relacji międzypokoleniowych,
 • brak ustanowionych granic rodzinnych,
 • kłopoty szkolne,
 • narodziny dziecka,
 • kłopoty z dziećmi.

Ponadto udzielamy porad psychologicznych dla rodziców i par. Prowadzimy konsultacje, których celem jest wyznaczenie doboru odpowiedniej formy terapii. Ponadto prowadzimy warsztaty dla rodziców i młodzieży.

 

 

AJOUR PSYCHE CENTER I STHLM AB

Lill-Jans Plan 3,

114 25 STOCKHOLM,

T- Bana; Tekniska Högskolan,

Tel: 08-93 09 09, eller 0768 999 059

www.psyche.se          e-mail: info@psyche.se

 
Lill-Jans Plan 3, 114 25 STOCKHOLM, T- Bana; Tekniska Högskolan, Tel: 08-93 09 09, eller 0768 999 059
© 2007r. AJOUR PSYCHE CENTER I STHLM AB